REGULAMIN PROMOCJI 10% RABATU NA WYBRANĄ USŁUGĘ HYDRAULICZNĄ

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „10% RABATU NA WYBRANĄ USŁUGĘ HYDRAULICNZĄ” (zwanej dalej: „Promocją”) jest firma Hydroalarm (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „10%  RABATU NA WYBRANĄ USŁUGĘ HYDRAULICNZĄ” (zwanego dalej: „Regulaminem”).
 3. Promocja trwa do 31.03.2016r.
 4. Z Promocji można korzystać 24h na dobę.
 5. Regulamin stanowi podstawę Promocji oraz określa prawa jego uczestników.

II. Warunki promocji

 1. Promocja kierowana jest do wszystkich użytkowników Internetu, którzy w okresie obowiązywania Promocji lub wcześniej polubią nasz profil na portalu społecznościowym Facebook i zamówią dowolną wykonywaną przez nas usługę.
 2. Klient zobowiązany jest poinformować o chęci skorzystania z Promocji w chwili zamawiania usługi telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 3. Kod rabatowy upoważnia do 10% obniżki ceny na jedną z wybranych usług hydraulicznych.
 4. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów materiału zużytego do wykonania usługi.
 5. Kod rabatowy dla każdego klienta jest do jednorazowego użytku i dotyczy tylko jednego zamówienia. Po jego zastosowaniu, kod ulega dezaktywacji.
 6. Kod rabatowy należy podać naszemu hydraulikowi przed wykonaniem usługi.
 7. Organizator promocji ma prawo do odmowy wykonania usługi, bez podania przyczyny.
 8. Maksymalna wartość rabatu wynosi 500 zł.

III. Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie elektronicznej.
 2. Reklamacje mogą być składane do 30 dni włącznie od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) na adres poczty elektronicznej: kontakt@hydroalarm.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby oraz numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http://hydroalarm.pl/.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, przy czym w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie podana na wyżej wymienionej stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 24 godzin od dnia zamieszczenia Regulaminu ze zmianami.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej.
 4. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe pomyłki przy nieprawidłowości w podaniu lub przetworzeniu adresu poczty elektronicznej oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych.